پذیرش بدون آزمون دانشگاه بیرجند
.
مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

رهگیری پرونده
.